Przeglądy budowlane, opinie i ekspertyzy techniczne

Przeglądy budowlane,
opinie i ekspertyzy techniczne

Przeglądy budowlane

Roczny przegląd budowlany

Polegający na okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

Pięcioletni przegląd budowlany,

Polegający na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Opinie i ekspertyzy techniczne

Ekspertyza budowlana

to ocena stanu technicznego budynku opracowana na podstawie badań i wyliczeń wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcji, w tym fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu. Ekspertyzę wykonuję ekspert, który ma odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzania tego typu badań.

Opinia techniczna

to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta, który posiada odpowiednie uprawnienia.